Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces wspierający psychologa w rozpoznawaniu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnianiu pojawiających się problemów oraz prognozowaniu możliwości i sposobów ich zmiany za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi diagnostycznych tj. wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze i testy.

Cały ten proces składa się z 3-4 spotkań. Na pierwszym spotkaniu najczęściej przeprowadza się wywiad z osobą badaną odnośnie jej problemu. Na kolejnych 1-2 spotkaniach stosuje się dobrane indywidualne narzędzia badawcze. Na ostatnim spotkaniu są omawiane wyniki badań oraz formułowane wnioski odnośnie dalszego postępowania.

W Psychocentrum Aequilibrium dostępne są następujące formy diagnozy psychologicznej:

  • badanie osobowości,
  • badanie temperamentu,
  • badanie strategii radzenia sobie ze stresem,
  • ocena zdrowia psychicznego,
  • inne.

Dokładna procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. W tym celu używa się odpowiednio dobrane narzędzia diagnostyczne w postaci testów i metod eksperymentalnych. Celem diagnozy neuropsychologicznej jest rozpoznanie i ocena stopnia osłabienia procesów intelektualnych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu. Diagnoza ta umożliwia z dużym prawdopodobieństwem określenie przyczyn obserwowanych problemów w zachowaniu pacjenta; czy powstały w następstwie uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też mają podłoże czysto psychologiczne, np. emocjonalne. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta.